6 mai 2021
No menu items!

Jandarmii au 20 de posturi libere pe o perioadă determinată! Aici găsiți condițiile de angajare!

Cele mai vizualizate articole

FIUL PRIMARULUI (PSD) DIN CORNU A DAT UN TUN DE PESTE 16 MILIOANE DE EURO IN CÂRDĂȘIE CU PRIMARUL (PSD) GABRIELA FIREA

In plină pandemie, când toată atenția publicului și a presei este concentrata pe cazurile de infectare cu noul coronavirus,...

ALEXANDRU RAFILA : CABINETELE STOMATOLOGICE, FRIZERIILE ȘI COSMETICA TREBUIE REDESCHISE

Președintele Societății Române de Microbiologie, Alexandru Rafila, susține că acum este prea devreme pentru relaxarea restricțiilor anti-COVID19, însă anumite...

JAF DIN BANII PUBLICI LA SPITALUL JUDEȚEAN PLOIESTI – MAȘTILE DE PROTECTIE FFP2 AU FOST CUMPARATE CU CEL MAI MARE PREȚ DIN ȚARA

De la începutul lunii martie, pana pe 25 aprilie, spitalele și alte instituții publice din România au cumpărat echipamente...

Gruparea Mobilă de Jandarmi „Matei Basarab” Ploiești a anunțat o selecție pentru ocuparea a 20 de posturi libere, la nivelul instituției, prin recrutare din sursă externă. Procedura nu presupune concurs, încadrarea făcându-se pe o perioada determinată ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă”.

„Oportunitatea de angajare în rândurile Jandarmeriei Române se adresează persoanelor doritoare, civili sau militari trecuți în rezervă din unități M.A.I., ce îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute din fișa postului, cele legale precum și cele specifice regăsite în cuprinsul celor 3 anunțuri aferente funcțiilor vacante postate pe site-ul www.jandarmeriamobilapl.ro – secțiunea carieră”, au mai specificat aceștia.

Procedura de selecționare presupune parcurgerea următoarelor etape:

– Întocmirea dosarului de recrutare;

– Evaluarea psihologică;

– Evaluarea condițiilor de conduită (verificare cazier judiciar);

– Întocmirea fișei medicale tip M.A.I.;

– Interviu.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0749034736, în fiecare zi lucrătoare, orele 09:00 – 14:00.

I. LA SELECȚIE POT PARTICIPA CANDIDAŢII DACĂ:

 1. Îndeplinesc cumulativ condiţiile de participare (cerinţe prevăzute în fişa postului, condiţii legale şi criterii specifice);

 2. Dosarele de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în prezentul anunţ:

  1. CONDIŢII DE PARTICIPARE

A.1. Cerinţele prevăzute în fişa postului:

 1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: – subofițer;

 2. Gradul militar necesar ocupantului postului: – Sergent major;

 3. Pregătirea necesară ocupantului postului:

  1. pregătire de bază: studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat sau școală militară de subofițeri jandarmi;

  2. pregătire de specialitate: curs de inițiere în carieră pentru subofițeri (ulterior numirii în funcție);

  3. alte cunoştinţe: – cultură generală, cunoștințe generale juridice;

  4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: – autorizaţie de acces la informaţii clasificate nivel „SECRET DE SERVICIU” (obţinută după numirea pe funcţie).

NOTĂ: Neacordarea accesului la informaţii clasificate de nivel „Secret de serviciu” atrage eliberarea din funcţie de drept;

  1. limbi străine: – nu este cazul;

 1. Experienţă:

  1. Vechime în muncă / din care în instituții din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională: – nu este necesară;

  2. Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției /armă/ specialitatea structurii/ exercitarea profesiei sau ocupației: – nu este necesară;

  3. Vechime în funcții de conducere: nu este necesară;

  4. Perioada pentru acomodare la cerinţele postului: 3 – 6 luni.

 1. Parametrii privind starea sănătăţii somatice: –apt medical;

 2. Trăsături psihice și de personalitate: – apt psihologic.

A.2. CONDIȚII LEGALE ȘI CERINȚE SPECIFICE:

 1. Condiţiile legale pentru încadrarea în funcţii de cadre militare prin încadrare directă, sunt următoarele:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;

 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

 • Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I., printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu;

 • În situaţia în care se constată inaptitudinea cu ocazia evaluării psihologice, procedura de încadrare temporară încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea încadrării;

 • În situaţia în care, în cursul procedurii de încadrare temporară/după încadrare, se constată neîndeplinirea criteriilor de aptitudine medicală şi/sau a cerinţelor de conduită, persoana va fi eliminată din procedura de încadrare temporară/va trece în rezervă în conformitate cu Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare.

 1. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

 2. să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

 3. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

 4. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

 5. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

 6. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

 1. Criteriile specifice ce trebuie îndeplinite de candidații care intenţionează să dobândească statutul de cadru militar prin încadrare directă, sunt următoarele:

 1. nu au tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;

 2. prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat selecția.

 1. Cadrele militare în rezervă pot fi recrutate în vederea rechemării în activitate dacă îndeplinesc şi următoarele criterii specifice:

 1. nu au fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. a), d), i), j), k) sau ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;

 2. nu au tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;

 3. prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.

 4. sunt confirmate în arme şi specialităţi militare corespunzătoare funcţiilor pentru care se organizează concurs.

Verificarea cerinţei prevăzute la lit. b) se realizează cu ocazia examinării medicale.

Persoanele care au dobândit grade militare în rezervă ca urmare a îndeplinirii serviciului militar, participării la convocări de pregătire sau în urma concentrării, şi nu au avut calitatea de cadru militar în activitate în unităţi ale MAI, nu fac obiectul recrutării în vederea rechemării în activitate pe timp de pace. Candidaţii recrutați prin rechemare în activitate sau încadrare directă nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

ATENŢIE! Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la procedura de încadrare temporară prevăzute în prezentul anunţ.

  1. DOSARUL DE RECRUTARE se va depune exclusiv în format electronic scanat transmis pe adresa de email a Grupării de Jandarmi Mobile „Matei Basarab” Ploiești: um0599@jandarmeriamobilapl.ro

Dosarul de recrutare în vederea participării la selecția pentru ocuparea postului vacant, fără concurs, pentru o durată determinată, ce nu poate depăşi 30 de zile de la data încetării stării de alertă, conţine următoarele documente:

 1. Cererea de înscriere(conform modelului din Anexa nr. 1 la prezentul anunţ);

 2. CV model Europass (Anexa nr. 2 la prezentul anunţ);

ATENŢIE!

CV-ul va fi completat prin detalierea progresivă a tuturor activităţilor profesionale şi voluntare

desfăşurate anterior procedurii de încadrare temporară.

 1. Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerinţele postului, conform cerinţelor din fişa postului (documentele de studii solicitate vor fi însoţite de foaie matricolă/supliment, dacă acesta este prevăzut);

 2. Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă / certificatului stagiu de cotizare și / sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă și, dacă este cazul, ale livretului militar;

 3. Copii ale certificatului de naștere al candidatului, soțului/soției și fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum și, după caz, ale hotărârilor judecătorești privind starea civilă;

 4. Autobiografia (întocmită conform îndrumarului din Anexa nr. 3 la prezentul anunţ)- document

olograf;

 1. Tabelul nominal cu rudele candidatului și soțul / soția candidatului (întocmit conform îndrumarului din Anexa nr. 4 la prezentul anunţ)- completat olograf;

 2. O (1) fotografie color tip portret (scanată);

 3. Cazierul judiciar sau Acord expres verificare cazier judiciar (Anexa nr. 10 la prezentul anunț);

 4. Adeverință medicală – eliberată de către medicul de familie, care cuprinde antecedentele medicale personale semnificative și care atestă starea de sănătate este corespunzătoare postului pentru care candidează (Anexa nr. 9 la prezentul anunț);

 5. Pentru evaluarea îndeplinirii criteriilor de aptitudine psihologică, persoana interesată depune la dosar un aviz de specialitate eliberat de către un psiholog atestat de către Colegiul Psihologilor din România, prin care să se ateste cel puțin aptitudinea privind portul și utilizarea armelor și munițiilor supuse autorizării;

 6. Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare (conform modelului din Anexa nr. 5 la prezentul anunţ);

ATENȚIE

Totodată, prin respectiva declaraţie se va exprima acordul că, în situaţia în care, în cursul procedurii de încadrare temporară/după încadrare, în urma verificărilor realizate, se va constata neîndeplinirea criteriilor de aptitudine medicală sau/şi a cerinţelor de conduită, va fi eliminat din procedura de încadrare temporară /va fi trecut în rezervă.

 1. Declarație pe proprie răspundere că nu a luat contact cu persoane infectate/suspecte de infectare cu noul coronavirus (SARS-CoV-2) și dacă a călătorit în ultimele 2 luni în afara teritoriului național, nu se află în izolare sau în carantină(Anexa nr. 7 la prezentul anunţ);

 2. Declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă dacă, în ultimele 6 luni, a fost evaluat psihologic pentru a participa la concursuri organizate pentru ocuparea unor posturi vacante de poliţist/cadru militar (Anexa nr. 8 la prezentul anunţ);

 3. Declaraţie pe proprie răspundere (conform modelului din Anexa nr. 6 la prezentul anunţ) din care să rezulte că:

 • nu are antecedente penale şi nu se află în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

 • nu a fost destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

 • nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

 1. Copii ale documentelor referitoare la cursurile efectuate sau alte forme de pregătire absolvite, cu utilitate directă pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor postului scos la concurs, dacă este cazul;

 2. Doar pentru cadrele militare în rezervă, adeverinţă eliberată de unitatea de unde a trecut în rezervă, în care să fie menţionate gradul militar în rezervă deţinut, perioadele de activitate şi funcţiile îndeplinite, motivul şi temeiul legal al trecerii în rezervă

 3. Acord privind înregistrarea audio – video a interviului (Anexa nr. 11 la prezentul Anunț).

Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele transmise sunt expirate, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt ilizibile.

II. REGULI PRIVIND ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR

  1. DOCUMENTELE CARE PRESUPUN CERTIFICAREA pentru conformitate cu originalul vor fi prezentate în original doar de către persoana selecționată, la încadrare.

Se vor accepta adeverinţele de studii, numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii

se calculează de la data finalizării studiilor, nu de la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ.

Candidaţii care au absolvit studiile impuse de cerinţele postului în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.

  1. DOSARUL DE RECRUTARE (în volum complet) va fi transmis în format electronic scanat pe adresa de email: um0599@jandarmeriamobilapl.ro a Grupării de Jandarmi Mobile ”Matei Basarab” Ploiești, până la data de 06.11.2020, ora 14.00.

ATENȚIE:

 • Documentele din componența dosarului de recrutare se scanează în format .pdf, la o rezoluție care să poată fi citite cu ușurință și care să permită stabilirea autenticității acestora;

 • Dacă mărimea însumată a documentelor scanate nu permite transmiterea acestora într-un singur e-mail, candidatul poate tramnsmite dosarul fracționat, în mai multe părți și va face precizarea în primul e-mail a numărului facțiilor, iar transmiterea acestora se va realiza succesiv, într-un interval scurt de timp;

 • Nu se permite completarea ulterioară a dosarului transmis inițial;

 • dosarul de recrutare se transmite în volum complet, iar la subiectul e-mail-ului se va specifica Numele, prenumele candidatului și poziția din statul de organizare pentru care se dorește participarea la selecție (ex. NUME Prenume_ poziția 114).

 • Ca răspuns la e-mail-ul/e-mail-urile prin care se transmite dosarul de recrutare, se va confirma primirea documentaţiei, la care se va atașa un print-screen și se va transmite un cod unic, prin care se va idividualiza candidatul în toate etapele selecției.

Prin depunerea dosarului de recrutare la procedura de încadrare temporară, candidaţii îşi exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în condiţiile prevăzute de Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi pentru ca interviul să fie înregistrat audio-video.

Notă:

Dosarele de recrutare transmise după data și ora menţionate în anunț, respectiv 06.11.2020, ora 14.00 (DATA ȘI ORA RECEPȚIONĂRII E-MAILULUI), nu vor fi luate în calcul și prin urmare nu pot participa la selecție.

Nu se acceptă alt mijloc de transmitere a dosarului, decât cel menţionat mai sus.

Evaluează articolul

Cele mai noi știri

EVAZIUNE DE 25 MILIOANE DE LEI. DESCINDERI ÎN PRAHOVA

Poliţia Capitalei anunţă că sase percheziţii au loc la această oră în Bucureşti, Prahova şi Ilfov, într-un dosar de...

Articole din aceeași categorie

- Advertisement -
NecenzuratPH